Lutesyum-177 PSMA Tedavisi, Faz III VISION çalışmasında metastatik kastrasyona dirençli prostat kanserli erkekler için genel sağkalımı ve radyolojik progresyonsuz sağkalımı önemli ölçüde iyileştiriyor.

VISION çalışması sonuçları 6 Haziran’da 2021 Amerikan Klinik Onkoloji Derneği (ASCO) Yıllık Toplantısı genel oturumunda sunuldu. Bildiride, ilerleyici PSMA – PET görüntülemesi pozitif metastatik kastrasyona dirençli prostat kanseri (mCRPC) hastalarında, hedefe yönelik radyoligand tedavi olan Lutesyum-177 PSMA’nın en iyi bakım standardı (“standard of care”) ile birlikte kullanımının, tek başına en iyi bakım standardına kıyasla genel sağkalımda önemli iyileşme gösterdiği duyuruldu. 

Çalışma kolları arasındaki genel sağkalım farkının istatistiksel olarak anlamlı (p<0,001) bulunduğu araştırmada, yalnızca en iyi bakım standardı kolu (n=280) ile karşılaştırıldığında Lutesyum-177 PSMA kolunda (n=551) ölüm riskinde %38 azalma saptandı. Ayrıca, radyolojik progresyonsuz sağkalım için de, Lutesyum-177 PSMA uygulanan hastalarda, yalnızca en iyi bakım standardı alan kola kıyasla, %60 risk azalması (p<0,001) gösterildi.

Çalışmanın Bilimsel Komitesine başkanlık eden ve Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi’nde Genitoüriner Onkoloji – Prostat Kanseri Bölüm Başkanı olan Dr. Michael J. Morris, “Çağdaş hormonal tedaviler ve kemoterapi altındayken progresyon gösteren mCRPC hastalarında çok az anlamlı tedavi seçeneği vardır. Bu çalışma, Lutesyum-177 PSMA’nın, mCRPC hasta grubunda klinik faydanın temel ölçütleri olan hastalık ilerlemesini iyileştirdiğini ve sağkalımı uzattığını gösterdi. Bu grup hastalar için ek tedavi seçeneği sunan bu çalışmanın bir parçası olduğum için minnettarım.” dedi.

Lutesyum-177 PSMA tedavisindeki bir sonraki hedef ise prostat kanserinin daha erken evrelerinde bu tedavinin klinik faydasının araştırılması olduğu bildirildi.