Tc-99m MAA Karaciğer Perfüzyon Sintigrafisi

Индикации

Чернодробната Tc-99m MAA перфузионна сцинтиграфия се провежда едновременно с диагностичната ангиография и има индикации за планиране на лечението на болни, кандидати за  Y-90 микросферна терапия.

Какво представлява чернодробната Tc-99m MAA перфузионна сцинтиграфия, как тя показва туморната формация?

Тераностиката е нова и развиваща се област в медицината. Основава се на провеждането в единна система на визуализация и лечение, като дава възможност за провеждане на специфична терапия и паралелно проследяване на провежданото лечение.

При чернодробен рак, чрез чернодробна Tc-99m MAA перфузионна сцинтиграфия, която се прави пробно преди терапия, с висока чувствителност се установяват пулмонални и гасторинтестинални шънтове и може да се планира оптималната терапевтична доза. От друга страна може да се проведе прицелно микросферно лечение на туморната тъкан с итриум-90 (Y-90). Това е значително успешен метод за тераностичната практика.

При лечението по хепатално-артериален път се използва наличието на предимства като двойното кръвоснабдяване на черния дроб и фактът, че 80-90 % от туморите с диаметър по-голям от 3 мм се кръвоснабдяват по хепаталната артерия. От друга страна, нормалният чернодробен паренхим в голяма степен се кръвоснабдява от порталната вена. Тази разлика вече над 30 години се използва за въвеждане на химиотерапевтични агенти чрез интраартериални помпи и при емболизация на тумори.

Известната и като трансартериална радиоемболизация (TARE) микросферната Y-90 терапия, е ефективно лечение както при първичните така и при метатстазните малигнености на черния дроб. Освен това, представлява добра алтернатива за по-добра преживяемост и намаляване на болестната тежест при болни с контраиндикация за операция или други локални видове терапия. След като един болен се избере като кандидат за Y-90 микросферна терапия първо му се извършва ангиографско оценяване.

С тази процедура се определят вицералната анатомия и анатомичните версии, след оценяване на  хепатичната циркулация се извършва емболизация / запушване на екстархепаталните вени.  Веднага след завършване на ангиографското съдово картографиране, като симулация на Y-90 микросферната терапия, се извършва чернодробна Tc-99m MAA перфузионна сцинтиграфия, която позволява да се направи търсене на белодробни/гастроинтестинални пропускания и планиране на оптималната доза  за терапия.

Маркираните с 99mTc макро агрегирани албуминни (MAA) партикули са с размери 15-100 μm и се настаняват както Y-90 микросферите в хепаталните капиляри и прекапилярни артериоли, образувайки микроемболии. По този начин, с приложените по хепаталноартериален път MAA партикули, по достоверен начин се картографира артериалната перфузията на нормалната чернодробна тъкан и туморните формации.

На кого се прилага чернодробната Tc-99m MAA перфузионна сцинтиграфия?

  • Чернодробната Tc-99m MAA перфузионна сцинтиграфия се прилага на кандидатите за Y-90 микросферна терпия. Това е един метод на визуализация, който се провежда по време на диагностичната агниография и позволява планирането на терапията да се направи специалното за пациента.

Надеждна ли е чернодробната Tc-99m MAA перфузионна сцинтиграфия?

Чернодробната Tc-99m MAA перфузионна сцинтиграфия е надежден метод за визуализация, при който с ниси дози радиация се извършва процедура на съдова картография. Информация и наставления за ангиографията, която ще се направи едновременно със сцинтиграфията ще ви даде интервенционалният радиолог. И двете процедури, поради използваната радиация, е с контраиндикации за бременни.

Подготовка преди чернодробна Tc-99m MAA перфузионна сцинтиграфия

Преди чернодробна Tc-99m MAA перфузионна сцинтиграфия не е нобходима никаква специална подготовка. Информацията и наставленията относно ангиографията, която ще се извърши заедно със сцинтиграфията ще ви бъдат дадени от интервенционалния радиолог.
Процедура на чернодробна Tc-99m сцинтиграфия Първият от основните етапи преди Y-90 микросферната терапия е ангиографията, с която се съставя картография на кръвоносните съдове, захранващи тумора, извършва се емболизация на колатералните вени и се оценява отвора на порталната вена. Сдед като завърши процедурата от съществуващия микрокатетър се прави интраартериално инжектиране на 150-185 MBq (4-5 mCi) Tc-99m MAA. С цел предотвратяване на образен артефакт, свързан с ин виво разграждане, болният се превежда в отделението по ядрена медицина и през първия 1 час след инжекцията се вземат статични изображения от лицева позиция, в гръб и дясна страна с включени бели дробове и черен дроб, а в случай на възможност се получават  и   SPECT/СT изображения. От една страна се оценяват белодробните и гастроинтестинални шънтове от друга – се прави дозиметрично пресмятане на оптималната лечебна активност за Y-90 микросферната терапия

Алтернативи за места на инжектиране на Tc-99m MAA

Инжектиране може да се направи в:

  • Областта, в която е планирано да се направи Y-90 микросферно лечение,
  • Лобарната артерия на хепаталния лоб с най-висок риск за високостепенен белодробен шънт (напр. васкуларна инвазия или с по-висока туморна тежест),
  • На основната или пропер чернодробна артрия .

При случаи на анатомични версии на чернодробната артерия, по време на една аниографична процедура, дозите МАА за оценяване на цялата чернодробна перфузия се разпределят на по-малки дози (напр. 1-5 mCi) и се инжектират в лява и дясна артерии. При чернобробна Tc-99m MAA перфузионна сцинтиграфия може да се наблюдава и просмукване надбъбречно (супраумбикално) в подкожната меката тъкан. При установяване на просмукване в предната коремна стена, с цел предотвратяване на евентуален риск от подкожна инфламация  и радиационно увреждане след Y-90 микросферна терапия, по време на терапията да се прави студен компрес и вазоспазм.

Чернодробна Tc-99m MAA сцинтиграфия  – квантитативно пресмятане

Тумор / съотношение на чернодробното натрупване  = [туморен кръвен статус (статус /пиксел)] /[чернодробен съдов статус (статус/пиксел)], прагова стойност >2 . 

Съотношение на хепатопулмонални шънтове = √[(антериорен белодробен кръвен статус) x (постериорен белодробен кръвен статус)]  / √[(антериорен белодробен кръвен статус + анетриорен чернодробен кръвен стаус) x (постериорен белодробен кръвен статус + постериорен чернодробен кръвен статус ) ] x100