Иечение с итрий-90

Индикации 

Микросферно лечение с Y-90 или наричана още трансартериална радиоемболизация (TARE), се препоръчва на пациенти с чернодробни първични и метастазни видове рак, които не подлежат на хирургично отстраняване. 

Какво представлява микросферното иечение с Итрий 90?

 • Тераностиката е ново, развиващо се направление в медицината. Представлява подход на визуализация на тумора и метастазите му с помощта на специфично за тях вещество и извършване на лечение пак със специфично вещество, за което предварително е известно докъде и колко може да влияе и каква е силата му на влияние върху засегнатата тъкан. Този подход представлява преход от традиционна медицина към персонализирани съвременни медицински практики.
 • При чернодробните видове рак, на направената преди терапията със симулативна цел чернодробна 99mTc-MAA перфузионна сцинтиграфия с висока чувствителност се откриват белодробните и стомашно-чревни шънти и се създава възможност за планиране на оптималната терапевтична доза. От друга страна, благодарение на микросферната итрий-90 (Y-90) терапия може да се извършва прицелно лечение на туморната тъкан. За тераностичната практика това е един нов и значително успешен метод.

Как лекува микросферната терапия с Итрий 90?

 • При лечение по хепатално-артериален път се използва наличието на предимства като двойното кръвоснабдяване на черния дроб и фактът, че 80-90 % от туморите с диаметър по-голям от 3 мм се кръвоснабдяват по хепаталната артерия. От друга страна, нормалният чернодробен паренхим в голяма степен се кръвоснабдява от порталната вена. Тази разлика вече над 30 години се използва за въвеждане на химиотерапевтични агенти чрез интраартериални помпи и при емболизация на тумори.

Микросферната Y-90 терапия, известна и като трансартериална радиоемболизация (TARE), е ефективно лечение както при първичните така и при метатстазните малигнености на черния дроб. А също така, представлява добра алтернатива за по-добра преживяемост и намаляване тежестта на тумора при пациенти с контраиндикация за операция или други локални видове терапия. 

Този особен модел на кръвоснабдяване на чернодробните тумори с подаване на радиоактивните микросфери по чернодробната артерия предоставя възможност за доста добро избирателно туморно натрупване. Но наред с това, чернодробните метастази, от аваскуларните хепатални кисти до хиповаскуларните метастазни лезии (рак на колон, панкреас, гърда и др.) и хиперваскуларни метастази (ренален, невроендокринен, тироиден рак), могат да притежават  променлива съдова същност. Когато терапията се прилага селективно малките размери на партикулите балансират вариативната “хиповаскуларност” и като резултат, докато метастазните лезиони биват изложени на  по-висока доза радиация, то абсорбираната от нормалния паренхим доза остава в относително ниска ниска степен.  

Y-90 излъчва бета радиация със средна енергия 0.94 MeV, която предизвиква клетъчна смърт и туморна некроза. Периодът на полуразпад на Y-90 изотопа е около 64 часа, а тъканната му пенетрация – е приблизително 1 см. Благодарения на късия периметър на действие на итрий-90, влиянието на радиацията от него върху прилежащи паренхимни тъкани се ограничава в полза на пациента. Предимството на интраартериалните инжекции с радиоактивни партикули се състои в това, че в сравнение със системната радиация паренхимът на черния дроб бива подвергнат на много по-слаба радиация, а в обекта на прицелването- тумора  се доставя възможно най-силна доза. В допълнение, ограничената тъканна пенетрация осигурява и по-голяма степен на безопасност както за обгрижващия здравен персонал, така и за близките на пациента. 

Y-90 микросферите

Смолисти микросфери (SIR-Spheres®) – полимерни микросфери с диаметър между 20 и 60 μm; след приготвяне на микросферите Y-90 се свързва с карбоксилната група на полимера. 

Стъклени микросфери (TheraSphere®)- микросфери със среднен диаметър 20-30 μm; в стъклена матрица са поставени 89 Y, които в ядрен реактор се активират до  Y-90. 

Основната разлика между микросферите от стъкло и смола се състои в различната радиоактивност на всяка една микросфера. Една микросфера от стъкло съдържа около 2.500 Bq радиация, а от смола 50 Bq.  Във всяка една търговска опаковка (виал) общата доза радиоактивност за стъклените е 3-20 GBq (6 различни алтернативи за дози), а микросферите от смола – 3 GBq. За осигуряване на една и съща активност ще е необходимо да се инжектират по-малко количество стъклени микросфери, но вероятно емболичността, която ще се прояви върху микрокръвоносните съдове ще е по-малка. Наред с това, потенциално за една и съща активност ще е необходимо по-голямо количество микросфери от смола, но може да се постигне по-хомогенно разпределение на дозата и по-голям биологичен ефект (токсичност и активност).

Микросфери Ho-166 

Микросферите холмий -166 (166Ho) (QuiremSpheres®) представляват базирани на поли-L-млечна киселина малки частички с размери  25-35 μm. Притежават аналогичен механизъм на действие с Y-90 микросферите. Излъчваната от 166Ho бета радиация уврежда туморната тъкан. Наред с това, 166Ho благодарение на излъчваната бета радиация, позволява извършването на сцинтиграфия, а от друга страна фактът, че е и доста парамагнетичен елемент, позволява да се извършва и ЯМР визуализация.  Понастоящем, обаче, 166Ho микросферите не се използват толкова широко както Y-90. 

На кого се прилага Итрий -90 микросферна терапия?

Микросферно лечение с Y-90 се препоръчва при пациенти с чернодробни първични и метастазни видове рак, които не подлежат на хирургично отстраняване. 

Хепатоцелуларен карцином  (HCC)

HCC – ниският терапевтичен отговор на системна химиотерапия и екстернална радиотерапия, високата степен на странични ефекти и по-лесното увреждане на радиосенситивния паренхим на черния дроб дори при лечебни дози, ограничава възможността за използване на тези алтернативи в лечението на заболяването. 

Традиционното лечение на локализиран HCC е хирургична намеса. Но не всички пациенти имат индикации за операция, а други  в момента, когато решат да се лекуват вече имат и мултифокално/билобарно заболяване. Поради факта, че HCC е радиочувствителен при такива пациенти успешно се прилага вътреартериално микросферно лечение с Y-90. 

Първите резултати, получени при случаи на неудобен за резекция HCC, показват подобряване на туморната васкуларизация и повишаване на преживяемостта на болния. По-късни проучвания установяват, че успехите на микросферното Y-90 лечение при локализирано заболяване са аналогични на другите видове лоакално лечение като трансартериална химиоаблация или аблация, 

Интрахепатален холангиокарцином

Интрахепаталният холангиокарцином (ICC) е втората най-често срещана първична малигненост на черния дроб. Ако е невъзможно да бъде резециран  прогнозата е песимистична. По принцип, чрез комбинирана химиотерапия (гемистабин и сисплатин) може да се постигне повишаване на общата преживяемост, придружена със системна токсичност. Холангиокарциномът в същто време е радиосенситивен вид тумор и чрез палиативно микросферно лечение с Y-90 може да се постигне удължаване на средната преживяемост с придружение на ограничено количество странични ефекти. 

Колоректален рак

Колоректалният рак е един от най-често срещаните видове малигненост в световен мащаб и поради дренаж на порталната вена основната област на метастази на този вид е черният дроб. Стандартното лечение на колоректалния рак понастоящем е химиотерапевтичен режим с флуороурацил, локоворин и оксалиплатин (FOLFOX); наред с тази терапия, особено при резистентни към химиотерапия случаи, комбинирането с микросферна Y-90 терапия може да е от полза. 

Невроендокринни тумори (NET)

Невроендокринните тумори представляват широка група малигнености, много често с източник храносмилателната система. Аналогично на колоректалния рак, поради портален венозен  дренаж много често дава метастази в черния дроб. При пациенти с противопоказания за хирургия и широко разпространение на метастазите е възможно палиативно лечение с интраартериална безрадиационна емболизация на метастазите. Наред с това, поради факта, че невроендокринните тумори са радиосенситивни при тях с успех може да се приложи и микросферната Y-90 терапия.   

Резекция или  Down-Staging преди чернодробна трансплантация

Микросферното лечение с Y-90 може да се използва като неоадювантно лечение при HCC, колоректален рак и холангиокарцином с цел предоперативно въздействие върху тумора. Освен това,  радиоемболизацията с Y-90 микросфери, намалявайки тежестта и скоростта на напредване на туморното заболяване,  може да послужи за болните като мост към чернодробна трансплантация.  

Радиационна сегментектомия

Базира се на принципа на подаване на много по-висока терапевтична доза радиация върху тумора и предизвикване на некроза в този сегмент. Прилага се при случаи на ограничена с един сегмент чернодробна болест и случаи, при които другите лечебни терапии не са подходящи. Радиационната сегментектомия може да се прилага само при случаи, когато малигнеността е засегнала само един сегмен или част от него при възможност Y-90 микросферите да се подават по артерията, захранваща само тази област. 

Надеждна ли е терапията с Итрий -90 микросфери ?

 • Микросферната Y-90 терапия е надежден метод, който обикновено се понася добре от пациентите.
 • Y-90 излъчва чисти бета частици и поради факта, че няма гама радиация не е необходимо пациентът да бъде изолиран или да се предприемат специални предпазни мерки против радиация.
 • Най-често срещаният страничен ефект на Y-90 е постемболизационният синдром, който се характеризира с умора, гадене, повръщане и /или стомашни болки. Оплакванията могат лесно да ба бъдат премахнат с аналгетици и антиеметични средства.
 • Макар и много рядко могат да се срещат и други странични ефекти, но благодарение на професионализма на специалистите това все повече намалява. С едно много добро планиране на терапията и предплановата ангиография, както и благодарение на профилактичната емболизация на вените и подходящи катетеризационни техники, споменатите компликациите могат да се преодолеят.
 • Перихепатална течност и хепатален абсцес, срещащи се при всички други миниинвазивни чернодробни процедури във връзка с туморна некроза, могат да се видят и след тази терапия.

При това, могат да се проявят и по-рядко срещащи се изброени по-долу странични ефекти, вероятността на които значително може да се понижи, ако терапията се води от квалифицирани и талантливи специалисти. 

Както при всяка ангиографска процедура може да се прояви алергия и нефротоксичност към контрастно вещество, ако е ползвано такова, и венозни наранявания. 

Въпреки множестовото мерки, които се предприемат при планиране на терапевтичната доза с цел минимално влияние на радиацията върху нормалната чернодробна тъкан, понякога физиологичните особенности на пациента стават причина за развитието на компликации като увреждане на чернодробния паренхим от радиоемболизацията, чернодробна фиброза и портална хипертония. Този риск е по-голям при пациенти с приложени повече от една микросферна терапия или преминали екстернална радиотерпия. Поради прилежащото си положение билиарната система е също сред областите на възможни компликации при микросферна терапия с Y-90. Като резултат на нецелева радиоемболизация могат да се развият и компликации като холецистит, дуоденална язва, панкреатит, радиационна пневмония и радиационен дерматит на коремната стена. Изброените компликации могат да бъдат предотвратени с подходящи методи на профилактична емболизация или катететризация на съответните вени по време на предварителната ангиография за планиране на терапия.  

Подготовка преди микросферната терапия с Итрий -90

Подходящият за микросферна Y-90 терапия пациент се определя на мултидисциплинарен туморен съвет с участието на хирург, медицински онколог, гастоентеролог, интервенционален радиолог и специалист по ядрена медицина. 

Определяне на пациент

Подходящи за микросферна терапия с Y-90 са пациенти при които:

 • Болестта обхваща само черня дроб или предимно черния дроб.
 • Противопоказана хирургична резекция
 • Очаквана продължителност на живота >3 ay
 • ECOG пърформанс скор ≤ 2
 • Не е на лечение с капецитабин повече от 3 месеца

Неподходящи за микросферна терапия с Y-90

 • Бременност и кърмене
 • Асцит и клинична чернодробна недостатъчност
 • Child-Pugh skor >B7
 • Остра или сериозна хронична бъбречна недостатъчност
 • Остра или сериозна хронична белодробна болест
 • AST/ALT > 5 x горна граница на нормалното
 • Албумин, серумен <3 г/дл
 • Общ билирубин >2 мг/дл
 • Хепатопулмонален шънт >%20 (при еднократен капацитет на белите дробове за поемане на доза микросфери от смола >25 Gy, от стъкло – >30Gy или кумулативна доза >50 Gy)
 • Прекарана чернодробна екстернална радиотерапия
 • Когато туморната тежест е >%60
 • Наличие на гастроинтестинален шънт, който не може да се поправи с ангиогафски техники.
 • Използван бевацизумаб

Скала -пърформанс статус по ECOG  

0 Пълна активност, пациентът може без ограничения да изпълнява всички активности от преди заболяването.
1 Има ограничения при трудна физическа активност, но е на крака и може да изпълнява лека работа. Напр. лека домашна и офисна работа.
2 На крака е и може да се самообслужва, но не може да работи каквато и да е работа, повече от половината часове през деня може да изкарва на крака.
3 Затруднява се при самообслужване, по-голяма част от дневните часове прекарва в леглото или седейки на стол.
4 Не може да се самообслужва, напълно е привързан към стол или легло.

Child-Pugh Skor 

  1 точка 2 точки 3 точки
Общ билирубин (мг/дл) <2 2-3 >3
Албумин (г/дл) >3,5 2,8-3,5 <2,8
INR или PT <1,7 или 1-4 секунди 1,7-2,2 или 4-6 секунди >2,2 или  >6 секунди
Асцит Няма Слаба Много
Хепатична енцефалопатия Няма Стадий  1-2 Стадий  3-4
       
Класификация Child – Pugh  A Child – Pugh B Child – Pugh C
Общо точки 5-6 7-9 10-15


Дефиниране на количество асцит

Grade 1 Количество, което не може да се определи чрез физикален преглед, но се установява на ехографски.
Grade 2 Количество, което се забедязва като симетрично подуване на корема.
Grade 3 Количество, което образува  много отчетлива издутост и изпъване на корема.

Скала на чернодробна (хеапатална) енцефалопатия 

Grade 1 Личностни промени, намаляване в способността за внимание и концетрация, промяна в режима на сън, забавяне в менталните способности.
Grade 2 Увеличаване на склонността към сън, равнодушие, объркване, нарушение в пространствена и времева ориентация (на моменти).
Grade 3 Ажитация, агресивно поведение, объркване, по-тежко и постоянно нарушение в пространствена и времева ориентация, увеличено време на сън, може да отговаря на кратки въпроси.
Grade 4 Тежко състояние на сън, в началото отговаря на болкови дразнители,  но постопенно преминава в състояние на неотговаряне. Възможно е да има симптоми на остър церебрален оток.

Визуализация преди терапия

ЯМР, КТ,  PET/СT 18F-FDG

Извършва се оценяване на чернодробната и извънчернодробна болест.   

Ангиография

Използва се при: 

 • Планиране и провеждане на микросферна Y-90 терапия ,
 • Оценяване на тумора, захранващите тумора кръвоносни съдове, както и оценяване на анатомията на мезентричната и хепатална артерия,
 • Установяване на екстрахепаталните и аксесоарни/колатерални вени, като произлизащи от захранващата тумора хепатална артерия начело с гастродуоденална,  arteria cystica, и дясна гастрална артерия както и извършване на койл емболизация.

Съдова картография с ченодробна 99mTc-MAA перфузионна сцинтиграфия & SPECT/СT

 • при симулация на разпределението на Y-90 микросферите в туморната и нормалната чернодробна тъкан,
 • при планиране на микросферна Y-90 терапия,
 • при измерване на степента на хепатопулмонален шънт (съществуващ нормално и сочещ увеличение при цироза на черния дроб),
 • при показване на потока към другите (освен черния дроб) органи.

При чернодробна перфузионна сцинтиграфия може да се наблюдава излив в супраумбикална мека тъкан. При установяване на излив в предната коремна стена, за избягване на  подкожна инфламация и риск от радиационно увреждане след микросферната Y-90 терапия, се препоръчва прилагането на студени компреси на предната коремна стена по време на самата терапия и инжектиране на вазоспазм. 

Визуализацията трябва да се извърши в течение на 1 час след инжектирането на 99mTc-MAA. По този начин визуализационните артефакти, свързан с ин виво разлагането ще бъдат сведени до минимум. 

Чернодробна Tc-99m MAA сцинтиграфия  – квантитативно пресмятане

Тумор / съотношение на чернодробното натрупване  = [туморен кръвен статус (статус /пиксел)] /[чернодробен съдов статус (статус/пиксел)], прагова стойност >2 . 

Съотношение на хепатопулмонални шънтове = √[(антериорен белодробен кръвен статус) x (постериорен белодробен кръвен статус)]  / √[(антериорен белодробен кръвен статус + анетриорен чернодробен кръвен стаус) x (постериорен белодробен кръвен статус + постериорен чернодробен кръвен статус ) ] x100 

Изчисляване на Y-90 микросфрни дози

За микросферите от стъкло – дозата може да се изчисли благодарение на специално разработен  софтуер, с отчитане обема на чернодробния лоб/сегмент, подлежащ на терапия, степента на хепатопулмоналния шънт, като се предвижда дозата, която ще бъде подадена върху тумора да е средно 120 Gy. 

За микросферите от смола  –  могат да се използват методи на телесна площ или партитиция (разпределение). За метода на телесна площ се използват площта на повърхноста на тялото на пациента, обемът на тумора и черния дроб. Партитицията се основава на “медицинска интернална радиационна доза” (MIRD) и се изчислява като се използват обемът на тумора и извънтумоната чернодробна тъкан,  съотношението на натрупване на активност и съотношението на хепатопулмоналните шънти. 

Модицициране на дози при микросферна Y-90 терапия с микросфери от смола според степента на хепатопулмонален шънт 

Степен на хепатопулмонален шънт Доза на Y-90 микросфери за прилагане
<%10 Прилага се стандартна доза.
%10-15 Прилага се доза намалене на %20 .
%15-20 Прилага се доза намалене на %40.
>%20 Не се прилага лечение.

Как се прилага микросферна Итрий-90 терапия ?

Процедура

 • Терапията с Y-90 се провежда с помощта на катетър, поставен на чернодробната артерия. Микросферите, приготвени в отделението по ядрена медицина в подходящи дози, се поставят в предоставяни от фирмата производител специални контейнери, след което в сектора по ангиография интервенционалният радиолог ги въвежда във вид на бавна инжекция по катетърен път.
 • Според разположението на болестта в черния дроб и артериалното кръвоснабдяване може да се приложи субсегментно на един лоб, един сегмент или директно върху захранващата тумора вена. При субсегментното използване много е важно да се внимава за сателитни нодули.

Следтерапевтична микросферна Y-90 визуализация (Bremsstrahlung Sintigrafi и SPECT/СT или PET/СT Y-90)

Следтерапевтична микросферна Y-90 визуализация

Използва се за определяне на местата на  микросферното Y-90 натрупване след терапия, за оценяване на Y-90 микросферното натрупване извън прицелните области като бели дробове и гастроинтестинална система и за определяна на туморната доза. 

Микросферната Y-90 терапия е амбулаторно прилагана терапия. Но при необходимост, предимно при съпътстващ коморбидитет,  се остава 1 нощ в болницата под наблюдение. В деня на терапията на пациентите профилактично или за лечение на симптомите могат да се дадат аналгетици, антипиретици и антиеметици, инхибитори на протонни помпи и стероиди, 

Проследяване

2-ра седмица Физикален преглед и кръвни анализи (ПКК, тестове за чернодробни функциите)
1-3-и месец   Визуализация с цел оценяване на терапевтичния отговор; FDG PET/СT, MR и др.
6-месец Визуализация с цел оценяване на терапевтичния отговор; FDG PET/СT, MR и др.