Флуор-18 PET/CT NaF

 

Какво представлява Флуор-18 PET/CT NaF изследването, как показва туморната формация?

 • Тераностиката е ново, развиващо се направление в медицината. Представлява подход на визуализация на тумора и метастазите му с помощта на специфично за тях вещество и извършване на лечение пак със специфично вещество, за което предварително е известно докъде и колко може да влияе и каква е силата му на влияние върху засегнатата тъкан. Този подход представлява преход от традиционна медицина към персонализирани съвременни медицински практики.
 • При рак на простатата чрез PET/СT флуор-18 NaF от една страна (с F-18 NaF) могат с висока чувствителност да се визуализират костните метастази, от друга страна с радий-223 може да се извърши специфично прицелно лечение на тези тъкани. От гледна точка на тераностичните пратики това е нов и значително успешен метод на лечение.   

Има доказателства, че при 90 % от пациентите с кастрационно-резистентни метастази на простатния рак, основна причина за смъртност, инвалидизиране и намаление на качеството на живот са костните метастази. За разлика от много други видове онкология, смъртността при рака на простатата се дължи основно на костни метастази и компликациите, свързани с тях.

Кои са предимствата на Флуор-18 PET/CT NaF?

F-18 NaF, като вещество за костна визуализация при PET/СT притежава идеални свойства и за един много кратък срок от 45-50 минути позволява да се получи много високо качество на изображенията. 

Способността на РЕТ F-18 NaF да отразява промените в костната матрица и на PET/СT скенера да дава томографски изображения на скелета с висока разделителна способност, са на много по-високо ниво в сравнение с  традиционните ядреномедицински SPECT скенер и планарна  сцинтиграфия. В допълнение, възможността да се визуализира томографски целият скелет прави PET/СT F-18 NaF още по-полезен при диагностициране и на много други костни заболявния.

За много болни, и на първо място за тези, със съмнения за костни метастази, PET/СT F-18 NaF  изследването представлява идеална алтернатива с много добри, в сравнение с традиционната сцинтиграфия, резултати.

Извършването на PET/СTс F-18 NaF, който има много кратък периодът на полуразпад (100 минути), предоставя възможност за уникална визуализация на локалния костен метаболизъм.  F-18 NaF се прикрепя към места с ново образувание на кости и изпълнява ролята на индикатор на костното кръвообращение и остеобластична активност.  2/3 от костта се състои от минерали, 1/3 от колаген, екстрацелуларна матрица и различни костно-мембранни клетки. Минералната матрица се състои от калциев хидроксиапатит. Флуорните йони, след хемисорбция по хидроксиапатитната повърхност, заменят места с хидроксилните (OH−) йони в кристала и образуват флуороапатит.

 Изчистването на F-18 NaF от серума, благодарение на почти 100%-ния му начален преходен клирънс,  става много бързо. Точно това, в сравнение с конвенционалната костна сцинтиграфия, създава възможност за по-ранна визуализация.

Извършени много проучвания доказват, че при оценяване на малигнени костни заболявания резултатите от PET/СT F-18 NaF , в сравнение с традиционната костна сцинтиграфия или SPECT изследване, са по-достоверни. По-високото качество на визуализиране, увеличената клинична достоверност, създаването на улеснение както за болния така и за лекаря, който назначава процедурата, по-ефективното използване на ресурсите на ядрената медицина са характеристиките, които дават все по-голямо предимство на PET/СT F-18 NaF за използването му при визуализация на малигнени костно-скелетни заболявания.

На кого се прилага Флуор-18 PET/CT NaF?

Основните клинични индикации на F-18 NaF PET/СT са:

 • Определяне на костните метастази
 • Правилно определяне на степента на разпространение на болестта.
 • Определяне на локацията на малигнените костни лезии
 • Оценяване на разпределението на остеобластичната активност преди терапия с радий-223 при костните болки.
 • Оценяване на терапевтичния отговор на лечението

Надежден ли е Флуор-18 PET/CT NaF методът?

Скринингът с PET/СT F-18 NaF е една надеждна рутинна процедура. Милиони такива процедури в  света се извършват безпроблемно. Използваният радиоактивен F-18 NaF е безопасно вещество, за което няма съобщени старнични ефекти.  Количеството радиоактивност, което се използва при PET/СT скрининг е малко и до края на деня се изчиства от организма.  Пациентът може да напусне клиниката по ядрена медицина след няколко часа. Препоръчва му се в продължение на 6 часа след процедурата да сведе до минимум контактите си с други лица (и особено с деца и бременни).

Подготовка за Флуор-18 PET/CT NaF

Нужна информация за назначаване на PET/СT F-18

 • Индикации
 • История за малигненост
 • Вид и дати на предишни онкологични терапии (напр. химиотерапия и/или радиотерапия)
 • Прекарани фрактури или скорошни травми (място и дата)
 • Прекарани ортопедични хирургични намеси (дати, вид, локация)
 • Прекарани инфекции и разположението им
 • Процедури на уринарна диверсия
 • Локация на всяка една костна болка
 • Други изображения и заключенията по тях (по-специално костна сцинтиграфия, КT или ЯМР)

Подготовка на пациента

Преди процедурата за PET/СT F-18 NaF не се изисква период на гладуване.

Пациентите могат да приемат лекарствата си по обичайния им начин.

За увеличаване на бъбречната екскреция, намаляване на радиационното влияние и постигане на оптимално качество на изображенията пациентите трябва преди F-18 NaF инжекцията да пият поне по 2 чаши вода. Пиенето през целия ден на вода ще спомогне да се намали вредното влияние на радиацията.

Неростредствено преди PET/СT F-18 NaF визуализацията пациентите трябва да освободят напълно пикочния си мехур.

За предотвратяване на нежелани визуални артефакти  всички метални предмети /накити/протези трябва да бъдат извадени.

Как се прилага процедурата на Флуор-18 PET/CT NaF?

PET/СT F-18 NaF визуализацията се провежда в продължение на около 30-60 минути след болусна и.в. инжекция с доза 1.5-3.7 Mbq/Kg (0.04-0.1 mCi/Kg). Препоръчаната максималната доза за пациенти с обезитет е общо 370 MBq’dir (10 mCi).

Пациентът може да напусне клиниката по ядрена медицина след няколко часа. Препоръчва се, до 6 часа след PET/СT процедурата контактите с други хора ( особено деца и бременни) да бъдат сведени до минимум.

Нормално биологично разпределение и оценяване на изображенията

В нормално изслдване PET/СT F-18 NaF, разпределението на F-18 Na в целия скелет, по принцип, е симетрично и хомогенно. Поради факта, че F-18 NaF се екскретира през пикочните пътища, при пациенти с  нормална бъбречна дейност се визуализират също бъбреците, уретера и пикочният мехур.

Всяка причина, която може да стане повод за промяна на костния метаболизъм, обикновенно във връзка с локално кръвоснабдяване и /или ново образуване на кост, може да стане причина за повишено усвояване на F-18 NaF. Лезиите с минимално остеобластично костно изменение или основно лезиите с остеолитичен характер, могат да демонстрират много различни модели на проявление като се започне от лезии, непоказващи повишаване на активността до обкръжаваща само лезията актвност или до много отчетливо 18 NaF натрупване. 18 NaF натрупването може да е относително отчетливо и при доброкачествени костни лезии. Поради това степента на 18 NaF натрупването (максимум SUV и др.) не може да служи за разграничаване на доброкачествени от малигнени лезии. Но наред с това патернът (моделът) на натрупването може да е досттъчно характерен за специфична диагностика. Като съставляващ елемент на PET/СT,  КТ служи не само за локацията на лезиите, а има и потенциал  за подобряване на оценката.

За по-подробна информация, моля, свържете се с нас.