Прилагани методи

Услуги на диагностика и лечебно планиране

Процедура на PET/СT Галий-68-PSMA

PET/СT Галий-68-PSMA е иновативен тераностичен метод за визуализация в ядрената медицина и играе голяма роля в откриването и визуализацията на рака на простатата.

За повече информация – натиснете

Процедура на PET/СT F18 NaF

Костните метастази могат да бъдат визуализирани с висока чувствителност с PET/СT флуор-18- NaF (18F-NaF). За диангостициране на костни метастази лекуващият ви лекар може да ви препоръча този метод. с PET/СT флуор-18- NaF методът не само осигурява правилно определяне на локализацията и разпространението на костни метастази, но и дава възможност за извършване на радий-223 терапия, която е алтернатива за успешно прицелно лечение на болезнени костни метастази.

За повече информация – натиснете

Процедура на Галий-68 DOTA-TATE PET/СT

Галий-68 DOTA-TATE PET/СT е иновативен тераностичен метод за визуализация в ядрената медицина, който играе голяма роля при откриване и визуализация на невроендокринните тумори. Невроендокринните тумори са рядкосрещащ се вид тумори, които могат да бъдат локализирани в различни места по тялото като предимно се срещат в червата, панкреаса и белите дробове.

За повече информация – натиснете

Процедура на пълна скринингова сцинтигнафия с I-131

За диагностика на рака на щитовидната жлеза се използват ниски дози на радиоактивен йод (131). Методът дава възможност туморната тъкан да бъде визуализирана с висока чувствителност и специфичност.

За повече информация – натиснете

Перфузионна Tc-99m MAA сцинтиграфия на черния дроб

При рака на черния дроб, преди започване на терапия се извършва пробна 99mTc-MAA сцинтиграфия на черния дроб, която позволява с висока чувствителност да се установяват изливи в белите дробове и стомашно-чревния тракт и да се планира оптималната доза за терапия.

За повече информация – натиснете

Услуги на лечение

Лутеций-177 PSMA терапия

Лутеций-177 PSMA терапията е иновативен и ефективен метод на лечение, който все повече започва да се използва при метастзен резистентен на кастрация рак на простатата. Прилага се по предписание на лекуващия лекар, когато са изчерпани алтернативите за лечение по одобрените видове терапии, или те са се оказали недостатъчни, или са неприложими при пациента. Този метод спомага за намаляване на размерите на тумора, предотвратяване на разсейки и заедно с това, за облекчаване на симптоми и оплаквания, породени от самия тумор.

За повече информация – натиснете

Лечение с радий-223

Радий-223 терапията е метод на лечение, който се използва по предписание на лекуващия лекар при пациенти с костни метастази и рецидиви на рака на простатата. Целта на терапията е увреждане на раковата тъкан в костите, предизвикване на намаляване и дори изчезване на тумора. Използва се и за намаляване на болката при костни метастази.

За повече информация – натиснете

Лутеций-177 DOTA-TATE терапия

Лутеций-177 DOTA-TATE терапията е метод на лечение, който се използва при невроендокринните тумори. Известен е още като прицелна радионуклидна терапия, пептид-рецепторната радионуклидна терапия (ПРРТ) или соматостатин-рецепторна радиолигандна терапия.

За повече информация – натиснете

Лечение с радиоактивен йод

Лечението с радиоактивен йод, от 1940-та година насам е често предпочитан метод за лечение с доказан ефкт за увеличаване на преживяемостта при доброкачествени и злокачествени тумори на щитовидната жлеза. С високо радиоактивен йод (I 131) се извършва специфично и прицелно лечение на туморна тъкан.

За повече информация – натиснете

Микросферна терапия с итрий-90

С итрий -90 (Y 90) терапия се извършва прицелна терапия на туморна тъкан, установена чрез чернодробна перфузионна 99mTc-MAA сцинтиграфия. Методът е значително успешен и нов в тераностичната практика.

За повече информация – натиснете

С какво MNT (МНТ) се окроява в тераностичните методи?

Опита и квалификацията си в областта на ядрената медицина и радиациона онкология пренесохме и в областта на тераностиката.

Целта ни е да осигурим достъп на раково болните до тераностичните методи на диагностика и лечение по оптимален баланс на качество и стойност. Всички методи, които се използват в света в тази насока, прилагаме в здравни учреждения, акредитирани от JCI.

За повече информация – натиснете.