Прилагани методи

Услуги на диагностика и лечебно планиране

Процедура на PET/СT Галий-68 PSMA

PET/СT Галий-68 PSMA е иновативен тераностичен метод за визуализация в ядрената медицина и играе голяма роля в откриването и визуализацията на рака на простатата.

За повече информация – натиснете

Процедура на PET / CT Флуор-18 NaF

Костните метастази могат да бъдат визуализирани с висока чувствителност с PET/СT флуор-18- NaF (18F-NaF). За диангостициране на костни метастази лекуващият ви лекар може да ви препоръча този метод. PET / CT Флуор-18 NaF методът не само осигурява правилно определяне на локализацията и разпространението на костни метастази, но и дава възможност за извършване на радий-223 терапия, която е алтернатива за успешно прицелно лечение на болезнени костни метастази.

За повече информация – натиснете

Процедура на Галий-68 DOTA-TATE PET/СT

Галий-68 DOTA-TATE PET/СT е иновативен тераностичен метод за визуализация в ядрената медицина, който играе голяма роля при откриване и визуализация на невроендокринните тумори. Невроендокринните тумори са рядкосрещащ се вид тумори, които могат да бъдат локализирани в различни места по тялото като предимно се срещат в червата, панкреаса и белите дробове.

За повече информация – натиснете

Процедура на пълна скринингова сцинтигнафия с I-131

За диагностика на рака на щитовидната жлеза се използват ниски дози на радиоактивен йод (131). Методът дава възможност туморната тъкан да бъде визуализирана с висока чувствителност и специфичност.

За повече информация – натиснете

Перфузионна Tc-99m MAA сцинтиграфия на черния дроб

При рака на черния дроб, преди започване на терапия се извършва пробна 99mTc-MAA сцинтиграфия на черния дроб, която позволява с висока чувствителност да се установяват изливи в белите дробове и стомашно-чревния тракт и да се планира оптималната доза за терапия.

DЗа повече информация – натиснете

С какво MNT (МНТ) се окроява в тераностичните методи?

Опита и квалификацията си в областта на ядрената медицина и радиациона онкология пренесохме и в областта на тераностиката.

Целта ни е да осигурим достъп на раково болните до тераностичните методи на диагностика и лечение по оптимален баланс на качество и стойност. Всички методи, които се използват в света в тази насока, прилагаме в здравни учреждения, акредитирани от JCI.

За повече информация – натиснете.