Лутеций -177 PSMA терапията

Какво представлява лечението с Лутеций-177 PSMA ?

 • Причина за рака са безконтролно нарастващите и размножаващи се ракови (малигнени) клетки. Когато такова размножаване започне в тъканта на простата той се нарича рак на простатата. А състоянието, когато клетките на простатния рак се разпространяват по други части на тялото и там образуват тумори се нарича метастазен простатен рак.
 • Тераностиката е нова област в медицина, която тепърва се развива. Това е подход при който чрез изображения с помощта на специфично вещество се установяват туморът и метастазите му, като заедно с това се извършва и лечение пак със специфично вещество, за което предварително е известно докъде и колко може да напредва и каква е силата му на влияние върху засегнатата тъкан. Този метод представлява преход от методите на традиционната медицина към съвременните медицински подходи, насочени към персонализация на лечението. При рак на простатата  от една страна чрез PET/СT Ga-68 PSMA могат с висока чувствителност и специфичност да се визуализират туморните тъкани на простатния рак, от друга страна с Lu-177 PSMA може да се извърши специфично прицелно лечение на тези тъкани. От гледна точка на тераностичните пратики това е нов и значително успешен метод на лечение. 
 • Терапия с Lu-177 PSMA– е все по-често използван ефективен иновативен метод за лечение на простатен рак, резистентен на метастазна кастрация. Прилага се обикновено по предписание на лекуващия лекар, когато одобрените стандартни лечебни методи не дават резултати, установява се, че не са ефективни или при случаи, когато болните не могат да толерират тези методи.

Тази терапия помага за намаляване на туморните размери и предотвратяване на размножаването им, както и за намаляване на проявленията и оплакванията (симптомите), причинени от туморите.

 Lu-177 PSMA терапията е преминала фаза I и фаза II на проучвания и рандомизираните клинични изпитания са в етап на тестиране. Поради това все още не е част от рутинната клинична лечебна практика. Но все пак при много болни от рак на простатата лечението с Lu-177 PSMA е възможност за постигане на дългосрочно подобряване. Към настоящия момент в страната ни и в света има ограничен брой клиники, които предоставят тази услуга за болни в напреднал стадий на рака на простатата и с проявени метастази.

При повече от видовете рак на простата, съществува търсеното условие за лечение – туморално високо ниво на PSMA. Наред с това обаче е известен факт, че при 5-10 % от всички болни с рак на простатата не се образува  PSMA.  Поради тази причина преди започване на Lu-177 PSMA терапия за да се установи, че терапията цели туморалната тъкан е нужно да се направи PET/СT GA-68 PSMA визуализация.

Как лекува Лутеций-177 PSMA?

PSMA е вид протеин, притежаващ множество клетъчни функции, който се намира в здравата тъкан на простатната обвивка. Макар и здравите простатни клетки по естество да образуват в много ниски нива PSMA, то раковите простатни тумори го произвеждат в изключително високи нива (обикновено 1000 пъти по-високи от нормалните простатни клетки). Ако простатният рак е развил метстази в други области на тялото, то и в тези области се наблюдава PSMA.  Атомът на 177Lu е радиоактивен елемент, излъчващ бета – частици,  който може да се прикрепя към така наречената носеща молекула PSMA.

Когато Lu-177 PSMA се приложи венозно отива във всички туморни тъкани, където има PSMA и след свързване с PSMA рецепторите в туморната тъкан, излъчвайки радиация, унищожава тези ракови клетки. Lu-177 PSMA терапията е прицелно насочена към раковите тъкани, поради което облъчването в другите области на тялото е в много ниска степен. Свободната неантрупана в туморните тъкани част от Lu-177 PSMA, преминавайки в слюнката, урината и изпражненията се изхвърля извън тялото.

 • Лечението с Lu-177 PSMA се провежда след обстойна оценка по мултидисциплинарен подход от страна на квалифициран екип.

На кого се прилага терапия с Лутеций -177 PSMA?

Може да се приложи по предписание на лекуващия лекар на болни с метастазен кастрационно-резистентен простатен рак (mCRPC) при  изчерпване на другите одобрени  методи (алтернативи) за лечение или при болни за които  стандартните методи не са подходящи. Необходимо е преди това болният да е преминал следните процедури:

 • PET/СT GA-68 PSMA визуализация – на направена преди най-много 2 месеца преди терапията визуализация да се вижда повишаване на PSMA експресията в туморната тъкан
 • Биохимични анализи и пълна кръвна кръвна картина с включени нива на AST, ALT, креатинин и PSA в серума – направени най-малко 2 седмици преди терапията
 • Да има предадена информация за стадий на болестта преди лечението както и за приложени лечения, предишни процедури, резултати от патологии.
 • Лечението с Lu-177 PSMA да е одобрено след оценка от страна на мултидисциплинарен екип.

При посочените по-долу случаи лечение с Лутеций-177 PSMA не може да се прилага:

 • Скала – пърформанс статус по ECOG с показатели 3 или 4 (при положение, че лечението с Lu-177 PSMA не цели намаляването на симптомите на болестта)
 • Наличие на сериозно запушване или дилатация в пикочните пътища
 • Наличие на напредващи неконтролируеми болести; включително чернодробни, бъбречни заболявания и инфекции
 • Подтискане на функциите на костния мозък:

               -Общото количество бели кръвни телца да е по-малко от 2.5×109

               -Количеството на тромбоцити да е по-малко от <75×109

Скала -пърформанс статус по ECOG

 

0

Пълна активност, може да изпълнява без ограничения всички активности преди заболяването.

1

Има ограничения при трудна физическа активност, но е на крака и може да изпълнява лека работа. Напр. лека домашна и офисна работа.

2

На крака е и може да се самообслужва, но не може да работи каквато и да е работа; повече от половината часове през деня може да изкарва на крака.

3

Затруднява се при самообслужване, по-голяма част от дневните часове прекарва в леглото или седейки на стол.

4

Не може да се самообслужва, напълно е привързан към стол или легло.

 

Надеждна ли е терапията с Лутеций-177 PSMA?

Радиацията използвана при Lu-177 PSMA терапията е разработена само за елиминиране на раковите клетки. Лечението с тераностици още повече се индивидуализира като първо ефективно се установяват тумора и метастазата. След това, поддържайки дозата на облъчване на цялото тяло на  минимално ниво, се цели чрез облъчване да се унищожат раковите клетки. За да се осигури защита на здравата тъкан от радиацията се правят кръвни анализи, а за да се постигне сигурност в правилността на абсорбция на радиоакивното вещество от туморните части, се извършва визуализация.

Лекуващият ви лекар, специалист по ядрена медицина, ще ви информира за вероятните странични ефекти на терапията и ще ви даде нужните наставления. Поради това, че терапията с Lu-177 PSMA е директно прицелна, при много от лекуващите се болни не се проявяват сериозни странични ефекти. Наред с това при някои от пациентите може да се  среща гадене, сухост в устата, намаляване на бъбречните функции, а основно при болни с костни лезии – временно намаляване на производството на кръвни клетки. Най-често срещаното странично явление е гаденето. При необходимост за предотвратяване на това състояние лекуващят лекар ще ви предпише ентиеметици.

Подготовка преди Лутеций-177 PSMA терапия

Информация, която се изисква на първата консултация

Когато за пръв път идвате в клиниката много е важно да носите със себе си долупосочените документи и заключения: Изготвянето на цялата информация за болестта ви във дигитален формат

(DICOM, JPEG, PNG, PDF, Microsoft Word (.doc, .docx) и т.п.), ще позволи лесно и бързо да ги споделите по електронна поща и в значителна степен ще улесни оценяването на болестта ви.

 • Контактни данни – вашите и на лекуващия ви лекар (телефонен номе домашен/служебен/мобилен, адрес на e-поща )
 • Най-актуалните ви лекарски заключения
 • Резултати от патологии
 • Кръвни анализи
 • Заключения от предишни визуализации като костна сцинтиграфия на цяло тяло, КT, ЯМР и PET/СT GA-68 PSMA, както и оригиналните филми/CD/DVD.

Освен това, лекарят, който ще проведе терапията ви ще поиска следните кръвни изследвания. Тези тестове се правят за прогноза на състоянието ви по време на терапията и поради това трябва да са направени най-късно 2 седмици  преди терапията.

 • PSA
 • Пълна кръвна картина
 • Натрий
 • Калий
 • Фосфати
 • Урея
 • Креатинин
 • Алкална фосфатаза
 • Албумин
 • AST
 • ALT
 • LDH
 • Билирубин
 • Тотален протеин
 • Креатининов клирънс в 24 часова урина

При необходимост лекарят може да ви поиска и други кръвни анализи.

Подготовка преди терапията  

Трябва да сте сигурни, че от последната ви химиотерапия са минали най-малко 4 седмици. Ако имате предписано лекарство от лекаря ви по ядрена медицина преди терапията, важно е да го приемате по препоръчания ви начин.

По време на терапията ще ползвате свои дрехи, поради което препоръчваме да си носите удобни и широки такива. Може да ползвате стари дрехи, които след терапия ще изхвърлите. За терапията и кръвните анализи ще ви бъде нужен постоянен венозен път и с тази цел на гърба на ръката ви ще бъде поставен абокат. Затова ще е от полза да предпочетете дрехи с къси или широки ръкави.

Как се прилага Лутеций-177 PSMA терапията ?

Преди терапията, ако нямате специално предписано ограничение, ще бъде поискано да пиете много вода. През венозния път за по-малко от 1 минута ще ви се приложи Lu-177 PSMA, след което пак по венозен път, но по-бавно, в разстояние на половин час ще ви се даде физиологичен разтвор. По време на инжектирането и след това, в продължение на срок, набелязан от специалиста по ядрена медицина, трябва да останете в клиниката. При болни с проблем на задържане на урина, по предписание на лекаря по ядрена медицина, се използва уринарен катетър.

Цялата ви терапия се сътои от 2-6 курса, проведени в продължение на 6-8 седмици. 24 часа след инжекцията трябва да избягвате близък и продължителен контакт с хора (не се препоръчва да се включвате в полет/пътуване/общи мероприятия.

При необходимост по време на и след терапията могат да ви бъдат предписани медикаменти против гадене.

Lu-177 PSMA, който ще се използва за терапия се произвежда в отделението по радиофармация на учреждението, където ще бъде приложено, а се прилага в специално оборудвани за радионуклидна терапия стаи. Поради радиацията в организма ви, освен ако друго не е посочено, ще е необходимо да останете в болницата един ден или с пренощуване в специална, облицована с олово стая, където екипа от специалисти ще координира лечението ви. В продължение на 12 часа след терапията голяма част от радиоактивността ще бъде изхвърлена от организма ви по уринарен път.

Лекуващият ви лекар между 1-я и 48-ия час след терапията в отделението по ядрена медицина ще ви направи скрининг на цяло тяло.

По време на престоя ви в болницата, като предпазна мярка, при вас няма да се пускат посетители. Но ако искате, имате право на телефонни разговори.

След около 2 и 6 седмици след терапията ще ви бъдат направени кръвни анализи.

Колко курса терапия се прилага?

Обикновено за 6-8 седмици се прилагат между 2 и 8 терапии. Лекуващият ви лекар след всеки път ще ви преглежда с цел отново да оцени състоянието ви и резултатите от терапевтичния отговор. Следващите терапии ще бъдат планирани според стойностите на PSA, кръвните клетки, влиянието на терапията върху бъбреците и черния дроб. Това клинично оценяване ще се проведе 2 седмици преди следващата терапия. За него ще бъдат поискани кръвни анализи, костна сцинтиграфия, GA-68 PSMA и по необходимост PET/СT 18F-FDG скрининг.

Какво трябва да се направи след лечението с Лутеций-177 PSMA?

Болният , обикновено 24 часа след терапията ще бъдете изписан от болницата. При такива терапии радиацията остава в организма на човека и много малка част от него избива навън. Както посочихме по-горе, като предпазна мярка по време на терапията не се допускат посетители при болния. След като бъдете изписани вашите близки и приятели вече не са под опасност. Но въпреки всичко трябва да се съобразявате с някои приемливи критерии, посочени по-долу:

 • В продължение на една седмица след терапията при всяко използване на тоалетната пускайте казанчето по два пъти.
 • В продължение на 3 дена избягвайте всякакъв контакт с деца и бременни жени.
 • В продължение на 3 дена ограничете близкия контакт с други лица. 
 • В продължение на 3 дена избягвайте да споделяте леглото си с друг човек. 
 • В деня на терапията и след това спазвайте съобразените с вашето състояние мерки и специалните за вас препоръки, дадени ви от лекуващия лекар.